Přeskočit na hlavní obsah

Ochrana údajů

v rámci poskytování našich služeb a v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako je "zpracování" nebo "správce", odkazujeme na definice uvedené v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zodpovědný

Pulse of Europe e.V.
Wolfsgangstrasse 63
60322 Frankfurt nad Mohanem
info@pulseofeurope.eu
0049 - 157 72120988

Typy zpracovávaných údajů

- Inventární údaje (např. osobní kmenové údaje, jména nebo adresy).
- Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
- Obsahové údaje (např. textové záznamy, fotografie, videa).
- Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
- Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Kategorie dotčených osob

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (dále také subjekty údajů souhrnně nazýváme "uživatelé").

Účel zpracování

- Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu.
- Zodpovídání kontaktních požadavků a komunikace s uživateli.
- Bezpečnostní opatření.
- Měření dosahu/marketing

Použitá terminologie

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

"Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s údaji.

"pseudonymizací" se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

"profilováním" se rozumí jakékoli automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa nebo změny místa pobytu této fyzické osoby.

Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

"zpracovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Zavřít nabídku

Evropské "domácí" parlamenty

Pulse of Europe e. V.
Wolfsgangstrasse 63
60322 Frankfurt nad Mohanem

T: 0049 - 157 72 12 0 988
E: info@pulseofeurope.eu